Door Jan Bouwens op 6 april 2017

Centrumvisie Bodegraven

Een nieuwe centrumvisie voor Bodegraven: Een in beton gegoten plan of een visie op de toekomst die nog helemaal ingevuld kan worden? Eind maart is de visie van de gemeente op de ontwikkelingen in het  centrum gepresenteerd op een drukbezochte inwonersavond. Deze visie heeft als doel de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten maar de discussie spitst zich helaas toe op twee ingrijpende ideeën: het plein rond de dorpskerk vrij maken van geparkeerde auto’s en de vierde brug over de Rijn.

Nu zal niemand bestrijden dat de aanblik van de auto’s rond de mooie dorpskerk geen fraai gezicht is. Het openbaar gebied is recent mooi opgeknapt, maar er zijn geen maatregelen genomen om parkeren tegen te gaan. Verkeer en parkeren zijn weerbarstige problemen. Niet alleen in Bodegraven, maar in vrijwel alle steden en dorpen in Nederland en daarbuiten. Logisch want de structuur van de meeste stads en dorpskernen stamt uit de tijd dat auto’s een schaars goed waren. In deze tijd heeft vrijwel iedereen een auto, soms zelfs meer dan één. En iedereen wil dat kostbare bezit in de buurt. Liefst voor de deur en als het verder weg moet dan toch met de zekerheid dat die plek veilig is voor je auto. Het is dan ook begrijpelijk dat veel reacties op de informatiebijeenkomst betrekking hadden op de verwachte parkeerproblemen. Ondergronds parkeren, parkeergarages is de oplossing die in de meeste grote steden wordt gebruikt, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Een prijs die door de meeste stedelingen wel wordt betaald.

De informatiebijeenkomst werd eigenlijk ‘gekaapt’ door het parkeervraagstuk. En dat is jammer, want het ging voorbij aan het echte vraagstuk: hoe maken we het centrum aantrekkelijker en hoe kan het meer karakter krijgen. Daarom toch enkele suggesties:

  • Sfeerverbetering, dat zie ik vooral cosmetisch en daar draagt de BOV het laatste jaar haar steentje prima aan bij. Enige vaste zichtbare elementen kun je daar beslist nog aan toevoegen.
  • Verbetering winkelgebied laat zich op korte termijn nauwelijks sturen. De ondernemers en eigenaren zijn aan zet. Scheppen van randvoorwaarden, faciliteren en zo nodig regelend optreden is een zaak van gemeente die hiervoor al initiatieven heeft genomen.
  • Verbeteren karakter heeft te maken met de uitstraling van de gebouwen en de omgeving. Het kerkplein heeft karakter, hopelijk later dit jaar ook de Rijnkade, Julianaplein en nog een enkele andere locatie. Deze liggen echter allemaal buiten het echte winkelgebied.

Het tweede punt in de visie waar veel over wordt gesproken is de vierde brug over de Rijn. Op ongeveer 300 meter ten westen van de brug in het centrum moet een extra brug komen voor voetgangers en fietsers. Daarmee wordt het mogelijk een winkelrondje te lopen en zal, zo is de veronderstelling de dorpskern aantrekkelijker worden voor winkelend publiek en bezoekers van horeca. Dat bruggetje van Bart (naar de voormalige wethouder Bart Borsboom) is een wens die na elke najaarsmarkt weer opduikt. Immers met de najaarsmarkt is dorpskern het toneel van kraampjes en feesten in Evertshuis, op het Willemsplein en Raadhuisplein. Dán is het ook leuk om een rondje te lopen over de tijdelijke brug, door de van Tolstraat, en weer terug naar het Raadhuisplein. Maar ná de najaarsmarkt, als het dorp weer terug is in zijn gewone doen, is er dan nog noodzaak voor zo’n rondje? Terecht heeft de gemeenteraad aangedrongen op een onderzoek naar nut en noodzaak, want de aanleg van deze brug zal geen goedkope zaak zijn. Er is scheepvaart en ook steeds meer pleziervaart door de Oude Rijn. De provincie en het Waterschap hebben duidelijk gemaakt dat het een beweegbare brug moet worden die op afstand bediend kan worden. Dat is iets heel iets anders dan de schetsen in de visie die de indruk wekken dat het een bruggetje over een singel of gracht is. Wie gaat zo’n investering voor z’n rekening nemen? De middenstanders van Bodegraven van wie de omzet zal stijgen door deze brug? Wij raden ze het af….

Jan Bouwens

Jan Bouwens

Ik ben voorzitter van de afdeling Bodegraven-Reeuwijk sinds maar 2013. Daarvoor al geruime tijd politiek actief geweest als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Mijn ambitie is om van de PvdA B-R een sterke en levende afdeling te maken. Een afdeling waarin de we de sociaal democratische uitgangspunten vertalen naar de lokale politiek. Een afdeling die in

Meer over Jan Bouwens