Eindelijk benoemd

24 november 2018

Met 13 stemmen voor, 9 tegen en 1 onthouding is mijn benoeming als plaatsvervangend lid een feit geworden. Van harte is het niet gegaan, maar de felicitaties achteraf maken weer veel goed. De procedure heeft meer dan een half jaar genomen, er is een onderzoek verricht en een advies door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) opgesteld. De burgemeester heeft zich van meet af aan tegen mijn benoeming verzet. De gang van zaken roept bij mij en bij velen die mij de afgelopen maanden hebben aangesproken  veel vragen en verbazing op. Waarom wil je dit nog? Is dat onderzoek nodig, is dat politiek? Waarom ik dit doe is eenvoudig, ik wil graag ons raadslid Monique Jonker een handje te helpen en je inzetten voor de samenleving vind ik belangrijk. Dat de burgemeester integriteit en tegengaan van belangverstrengeling serieus neemt juich ik ook toe. Maar hier heeft de burgemeester, naar mijn mening te lichtzinnig het begrip belangenverstrengeling tegen mij gebruikt. In een kleine gemeente als de onze zijn veel mensen maatschappelijk betrokken en actief. Als iedereen die een onbezoldigde bestuursfunctie verricht de toegang tot de lokale politiek wordt ontzegd vanwege de schijn van belangenverstrengeling schiet je je doel voorbij. Het omgekeerde lijkt me wenselijker: mensen met kennis van zaken en ervaring en die de bereidheid hebben om dat te delen van harte welkom heten in raad en commissie.

Een tweede vraag die ons  bezig houdt is de stemming. Het gaat er mij niet om dat 9 mensen in een geheime stemming tegen mijn benoeming hebben gestemd. Het gaat erom of een voordracht van een fractie voor de benoeming van een plaatsvervanger politiek gemaakt mag worden. De verordening op de raadscommissies schrijft dat voor volgens de burgemeester en dat is op zich juist. Decennia lang zijn plaatsvervangers echter bij acclamatie, dus zonder stemming,  benoemd. Gisteravond maakte de burgemeester duidelijk dat dat niet meer kan. Waarom niet? Met die aanwijzing aan de raad maakt de burgemeester mijn  benoeming expliciet tot politiek. Maar het is de vraag of dat correct is. Immers, als er géén wettelijk beletsel is tot benoeming, zoals de commissie geloofsbrieven op 17 oktober al constateerde,  kan een benoeming als plaatsvervanger ons inziens niet tot politieke besluitvorming worden gemaakt. Het is een zaak van de fractie wie zij voordraagt als plaatsvervangers en die kan niet door een stemming worden geblokkeerd. Evenmin kan een raad met een  benoeming instemmen die wél wettelijk bezwaren kent. Om deze reden zal de PvdA ook laten  onderzoeken of het raadsbesluit dat is genomen met een beroep op artikel 268 van de GW door de Kroon vernietigd kan worden.