Geheim

Gister, 3 oktober 2018, heb ik het tweede gesprek gehad met de burgemeester en griffier over mijn beoogd lidmaatschap van de raadscommissie. Er liggen nu twee onderzoeksrapporten van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). In het rapport dat mij betreft wordt duidelijk dat er geen formeel bezwaar is tegen mijn benoeming, maar dat mensen er wel verschillend tegen aan kunnen kijken. Dat begrijp ik en om die reden ben ik akkoord met de beperking dat ik me in de vergaderingen niet uitspreek over zaken die rechtstreeks de Energie Coöperatie of de Stichting Puree aangaan. Ik mag me wel uitspreken over de energietransitie van ons dorp. Ik mag me ook uitspreken over de participatiewet, uitkeringen en beschut werk. Gelukkig maar, want daar vinden we als PvdA ook wat van. Het ligt genuanceerd, maar als je elkaar er op aanspreekt kun je het uitleggen en jezelf verklaren. En daar gaat het nu om. De burgemeester verklaart de documenten geheim. Ze worden vervolgens vertrouwelijk besproken met de fractievoorzitters en de commissie geloofsbrieven en daarna kan ik wellicht na stemming van de gemeenteraad op 17 oktober benoemd worden als commissielid. Over de inhoud en het overleg kunnen dus geen mededelingen worden gedaan. Ook over een eventuele voor of tegenstem op 17 oktober kunnen raadsleden zich niet verklaren, want geheim! Ik kan niet anders dan er mee akkoord gaan, immers het zijn rapporten van de gemeente en de gemeente bepaald hoe ze ermee omgaat. Maar ik vind dat discussies over integriteit en belangenverstrengeling alleen tot een goed einde kunnen komen als er volstrekte transparantie is. Dus zodra het mag maak ik het rapport dat mij aangaat openbaar. Dan kan iedereen nagaan of er sprake is van belangenverstrengeling en mij daarop aanspreken of bevragen.

Jan Bouwens